KSKKoninklijke Sportkring Bree

Fusie KSK Bree en GS Beek:

Persbericht

Fusie Breese voetbalclubs

 

In Bree bestaat er een lange en rijke traditie van voetbalspirit, mede gedragen door de clubs Groen Start Beek en KSK Bree.

 

Groen Star Beek onstond in de jaren 60 als familieclub vanuit een enthousiasme voor beweging en smeden van vriendschapsbanden. In tussentijd werd er een professionele accommodatie uitgebouwd, schitterde de club op provinciaal niveau en worden ze geroemd om hun professionele jeugdwerking.

 

SK Bree werd opgericht in 1936. Toen het 50-jarig bestaan passeerde, kreeg men de “K” van Koninklijke toegevoegd zodat de officiële naam van de club Koninklijke Sportkring Bree luidt. Men voetbalde bij KSK Bree een mooie clubgeschiedenis bij mekaar waarbij er op provinciaal en zelfs nationaal niveau gepresteerd werd.

 

Vanaf volgend seizoen zullen de clubs fusioneren om met verenigde krachten in te zetten op accommodatie, werking en verder uitbouwen van het provinciale voetbal in Bree. Het doel is vooral om de jeugd terug op het provinciale niveau te laten uitblinken. De fusie verloopt in verschillende fases, waarbij er tijdens de eerste fase op beide sites zal blijven gevoetbald worden.

 

Stad Bree zorgde in het verleden steeds voor investeringssubsidies om de accommodatie van beide clubs in topvorm te houden. Ook tijdens de komende overgangsjaren zal het stadsbestuur voor de nodige begeleiding en ondersteuning blijven zorgen.

 

weldadig

 

*** Einde persbericht ***

 

 

Noot voor de redactie – niet voor publicatie:

Voor meer info kan je contact opnemen met

 

Liesbeth Van der Auwera

Burgemeester Stad Bree

0497 39 46 89

 

Mireille Vanoosterhout
Diensthoofd Sport Stad Bree

089 84 86 56

 

 

Bijlage: Agendapunt gemeenteraad 13 februari 2017

 

 

Fusieplannen van voetbalclubs KSK Bree en GS Beek: principiële goedkeuring van de engagementen die van de stad Bree gevraagd worden.

 

De gemeenteraad:

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2006 betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd bij het decreet van 2 juni 2006 en latere wijzigingen;

Gelet op de nog geldende bepalingen van de nieuwe gemeentewet;

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende de regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten en de autonome gemeentebedrijven;

Gelet op de wet van 12 november 1997 en het decreet van 18 mei 1999, en latere wijzigingen, betreffende de openbaarheid van bestuur in de gemeenten en de provincies;

Gelet op de wet van 29 juli 1991, en latere wijzigingen, betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;

Gelet op de artikelen van het decreet betreffende het bestuurlijk toezicht;

Gelet op de recente besprekingen - op vraag van beide clubs en met het stadsbestuur - over een fusie tussen voetbalclubs KSK Bree en GS Beek waarbij de clubbesturen het eens zijn geraakt en zij nu de principiële goedkeuring vragen van de engagementen van de stad Bree in functie van een meerjarenplan dat deze fusie bestuurlijk, sportief, operationeel,  maar ook infrastructureel op het terrein tot een goed einde brengt;

 

Gelet op het feit dat de leefbaarheid van een amateur-voetbalclub, en dit zowel organisatorisch, sportief als financieel, op de schaal van KSK Bree en GS Beek op relatief korte termijn niet langer haalbaar is;

 

Gelet op de nota van onze stedenbouwkundig ambtenaar: Fusie voetbalclubs “KSK Bree” en “Groen Star Beek”-alternatievenonderzoek nieuwe locatie;

 

Gelet op de bespreking van deze nota door het stadsbestuur en beide clubs, waarbij duidelijk werd dat vooral ook ruimtelijk gezien, na onderzoek van 3 mogelijke locaties: huidige site KSK Bree, huidige site GS Beek en alternatieve site: zone voor gemeenschapsvoorziening Boneput de huidige site van KSK Bree geen optie is wegens te klein voor een sportaccommodatie die noodzakelijk is bij een fusie van beide clubs;

 

Gelet op het programma dat bij de integratie van beide voetbalclubs nodig is voor speelvelden, jeugdvelden, oefenvelden, parking, tribune, kantine en bijhorende functies;

 

Gelet op de hieruit volgende nood tot aankoop/verwerving van bijkomende gronden en de geraamde kostprijs ervan;

 

Gelet op de hoger vermelde overwegingen die beide besturen van de voetbalclubs en het stadsbestuur hebben doen besluiten dat de meest optimale fusielocatie de huidige site van GS Beek is:

 

-          Er is voldoende te verwerven (landbouw)grond in de omgeving;

-          De bereikbaarheid is nu al gegarandeerd  en de parkeernood is invulbaar;

-          De zone voor groenbuffer is haalbaar en is nodig om de omliggende bestaande woningen/bewoners zo weinig mogelijk te storen;

-          Bestaande voetbalvelden, kantine, infrastructuur, parking, … zijn up to date en inpasbaar;

-          De rudimentair geschatte kostprijs van de te verwerven landbouwgronden,  en de te compenseren landbouwgronden, de aanleg van extra voetbalvelden, de aanleg van extra parking en kantine edm. is haalbaar, dit is een principiële uitspraak die verder nog in detail moet worden uitgewerkt;

 

Overwegende de te krappe budgettaire toestand van beide clubs om de volgende aankopen te bekostigen en gelet op de verzuchtingen van beide clubs naar het stadsbestuur toe om:

 

-          In het meerjarenplan hiervoor budgetten te voorzien;

-         De nodige initiatieven te nemen voor de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen, de onteigeningsplannen, de toekomstig noodzakelijke vergunningen;

-         Het maatschappelijk draagvlak van deze fusie, en de meerwaarde ervan, te vergroten en te ondersteunen;

 

Over de concrete fasering van de inrichting zoals aanleg pleinen, uitbreiding sanitair en clublokaal enz zal verder onderhandeld worden tussen de drie partijen.

 

Na beraadslaging;

 

BESLUIT

 

Artikel 1:           De gemeenteraad is principieel akkoord om de fusieplannen tussen GS Beek en KSK Bree goed te keuren en om deze concreet te ondersteunen in een financiële meerjarenplanning, voor de site wordt gekozen voor de huidige site van GS Beek met daarbij dan de noodzakelijke uitbreiding voor voetvalvelden en aanverwante infrastructuur; 

Artikel 2:           Hiervoor de nodige ruimtelijke (uitvoerings)plannen, onteigeningsplannen, vergunningen en e.d.m.. door het stadsbestuur op te maken.

 

 

 

Vriendelijke groeten


Liesbeth Van der Auwera
Burgemeester van de stad BREE